Regulamin Pływalni MOSiR w Michałowie

Pływalnia w Michałowie zwana dalej „Pływalnią” jest integralną częścią Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, jednostki budżetowej utworzonej na podstawie Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29.03.2011 r.

 1. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 2100 , sobota – niedziela i święta w godzinach 1200 – 2100.
 2. Przed wejściem na Pływalnie oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji obiektu należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem krytej pływalni oraz regulaminami poszczególnych urządzeń stanowiących jej wyposażeni.
 3. W rozliczeniu pobytu na Pływalni decyduje czas wejścia i powrotu przez bramkę znajdującą się przy kasie. Rozliczenie i naliczanie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
 4. Na terenie Pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług Pływalni zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć i cennikiem oraz rodzice oczekujący na wyjście swoich dzieci.
 5. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz picia alkoholu oraz palenia papierosów.
 8. Na terenie Pływalni obowiązuje zmiana obuwia, w części mokrej zalecane są klapki (japonki) z materiału odpornego na wodę, czysty strój kąpielowy i czepek.
 9. Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą z dodatkiem środków dezynfekujących.
 10. Każda osoba przed kąpielą w basenie powinna obowiązkowo umyć starannie całe ciało z użyciem środków myjących.
 11. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.
 12. Zabrania się korzystania z Pływalni osobom:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • ze zmianami skórnymi, ranami oraz mające przeciwwskazania medyczne do korzystania z basenu,
  • osobom z nieżytami górnych dróg oddechowych
  • osobom niedomytym.
 13. Kąpiel w szkłach kontaktowych powinna odbywać się tylko po nałożeniu okularów ochronnych.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Pływalni sprzętu z elementami szklanymi, opakowań szklanych oraz jedzenia na terenie hali basenowej.
 15. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Pływalni odpowiedzialni są:
  • ratownicy,
  • w przypadku zorganizowanych grup, także ich opiekunowie.
 16. Korzystający z Pływalni obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratownika.
 17. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe opuszczenie Pływalni.
 18. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub innych miejscach a nie oddane do depozytu Pływalnia nie odpowiada.
 19. Osoby niszczące wyposażenie Pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 20. Korzystanie z sauny reguluje odrębna instrukcja umieszczona przed wejściem do sauny.
 21. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się wg wskazówek umieszczonych przy bramce wejściowej.
 22. Nauka pływania i rehabilitacja prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienie instruktorskie.
 23. Korzystającym z Pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  • hałasować,
  • biegać,
  • zanieczyszczać wody,
  • wchodzić do zjeżdżalni od strony hamowni,
  • wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,
  • wprowadzać psów i innych zwierząt.
 24. Grupy lub osoby korzystające z Pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. Zalecamy 20-30 minutowy odpoczynek i readaptację w strefie niepłatnej Pływalni.
 25. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi MOSiR w Michałowie w dni robocze od 10 00 do 15 00.