Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt

Stopień zgodności z ustawą

Strona internetowajest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niedosłyszących. Napisy będą dodane sukcesywnie.

-Niektóre ikony svg nie są obsługiwane przez starsze przeglądarki internetowe.

-Po wyłączeniu stylów CSS kontrast napisów może być niższy.

Ułatwienia na stronie

 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • mapa strony
 • wszystkie grafiki posiadają opisy
 • formularz kontaktowy
 • stale widoczne menu dostępności

Przygotowanie deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Dostępność architektoniczna

Pływalnia „Na Fali” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie mieści się przy ul. Sienkiewicza 21 A, 16-050 Michałowo.

ośrodek mosir widok z zewnątrz
 1. Przy budynku pływalni, od strony ulicy Leśnej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ( oznakowanie poziome i pionowe ).
 2. Do wejścia głównego prowadzi rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych.
 3. W głównym holu znajduje się kasa, gdzie klienci mogą uzyskać niezbędne informacje. Wysokość lady w kasie nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i znajduje się na wysokości 110 cm.
 4. Na początku korytarza zlokalizowana jest szatnia rodzinna i dla osób poruszających się na wózkach. Szatnia nie posiadają żadnych barier architektonicznych i wyposażona jest w szafki, toaletę z prysznicem dostosowanym do osób niepełnosprawnych oraz dodatkowy wózek inwalidzki.
 5. Z szatni dla osób niepełnosprawnych na halę basenową prowadzi szeroki wyjazd bez żadnych utrudnień architektonicznych.
 6. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze specjalnej windy, która ułatwia wejście do wody basenu sportowego.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze, na końcu korytarza.
 8. Budynek pływalni wyposażony jest w windę, którą osoby niepełnosprawne mogą dostać się na widownię.
 9. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które mogą wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ( dotyczy jedynie holu głównego ). Na terenie obiektu brak jest dostosowań i udogodnień dla psa asystującego i psa przewodnika.
 10. W budynku pływalni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza migowego oraz online.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, obiekt nie jest przystosowany do potrzeb osób z wadami słuchu.